Tillgången på rapphöns

Tuppen vaktar och hönan äter. Så ska det se ut när paret etablerat sig

För femte året i rad har Östra Fågelhundsklubben genomfört en enkät i vilken medlemmarna har kunnat ange hur många rapphöns de har på sin mark. Svar har kommit in från 10 uppgiftslämnare på Öland omfattande ca 5 500 ha mark. Från Gotland har vi i år endast muntliga rapporter som anger att tillgången på rapphöns varit sämre 2022 än 2021. Från fastlandet finns uppgifter endast från Östergörland. Där uppges det ha funnits ca 100 rapphöns på ca 10 000 ha mark under hösten. Detta motsvarar ca 1 rapphöna per 100 ha. Annorlunda var det i Tåkernbygden för 100 år sedan. Då uppgavs det att efter skyttarna gick kvinnfolk med räfsor och räfsade ihop de skjutna hönsen.

Enkäten är inte vetenskapligt utförd eftersom inventeringarna inte genomförs på ett standardiserat sätt och eftersom inte exakt samma marker ingår år från år. Enkäten syftar främst till att väcka intresse för de vilda rapphönsen och kanske ge en indikation på utvecklingen.

Resultaten

Resultaten som redovisas i bilden nedan avser endast rapporter från Öland. Där har 10 uppgiftslämnare rapporterat från 5 500 ha mark. Endast 1 av 10 uppger att det planteras ut rapphöns på den aktuella marken. 2 av 10 uppger att utfordring sker. 3 av 10 anger att det sker aktiv predatorjakt och samma andel anger att särskilda grödor odlas för rapphönsen.

Sammantaget visar enkäten att på de redovisade markerna fanns ca 2,5 par per 100 ha mark och att dessa resulterar i knappt 1,5 kullar på hösten. Kullarna uppges i medeltal hålla 10 fåglar med stor variation.

På Kungliga Klubbens marker där det under en följd av år bedrivits en aktiv viltvård i form av mångfaldsremsor samt en systematisk inventering vår och höst noteras en oförändrad population jämfört med i fjol. Populationen på dessa marker är nära nog exakt dubbelt så stor som genomsnittsuppgifter som redovisas i nedanstående figur. Det ska observeras att Kungliga Klubbens siffror i genomsnittet så skillnaden är i praktiken ännu större.

Trenden är under hela den redovisade perioden svagt positiv. Orsaken kan vi bara spekulera i men helt klart är att aktiva åtgärder i form av mångfaldsremsor är positivt.

Antalet par respektive kullar per 100 hektar på Öland under perioden 2018 till 2022.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *