Redovisning av 2021 års rapphönsenkät

För fjärde året i rad har Ölands fågelhundsklubb genomfört en enkät i vilken medlemmarna
har kunnat ange hur många rapphöns de har på sin mark. Eftersom klubben fått utökat
verksamhetsområde har vi i år även uppgifter från Gotland och Östergötland.

Enkäten är inte vetenskapligt utförd eftersom inventeringarna inte genomförs på ett
standardiserat sätt och eftersom inte samma marker ingår år från år. Enkäten syftar främst
till att väcka intresse för rapphönsen och kanske ge en indikation på utvecklingen samt väcka
intressanta frågor. I år särredovisas även uppgifterna från Kungliga klubbens marker på
sydöstra Öland. På dessa marker har under en lång följd av år rapphönsen inventerats på ett
systematiskt sätt, vilket innebär att uppgifterna ger en mera korrekt bild av utvecklingen. På
dessa marker har det dessutom under flera år odlats särskilda grödor för att gynna
rapphönsen och då särskilt skapa goda kycklingbiotoper. Den som vill läsa mer om detta
hänvisas till referatet från den exkursion Ölands fågelhundsklubb höll i samarbete med
Kungliga klubben sommaren 2020 (klicka här) samt den broschyr (klicka här) som klubben
tagit fram.

Resultaten
Totalt har 14 uppgiftslämnare rapporterat från 9540 hektar mark. Därav är 4000 ha på
Gotland, 5450 ha på Öland och 90 ha från Östergötland. Uppgifterna från Östergötland ingår
inte i den följande redovisningen då materialet är litet och inga rapphöns fanns på den
aktuella marken.
Resultaten visar att rapphönspopulationen är stabil från i fjol, som var det tidigare toppåret.
Intressant är att både antalet par på våren och antalet kullar på hösten verkar vara ungefär
samma på Öland och Gotland. Däremot är skillnaden stor i antalet uppskattade fåglar per
kull. Där blir snittet 9 på Öland och 19 på Gotland.
Kungliga klubbens marker på sydöstra Öland och en av de marker som ingår från Gotland,
slätterna kring Roma, är de marker som har tätast population av rapphöns. På dessa marker
är populationen ungefär dubbelt så stor som genomsnittet. Givetvis vore det mycket
intressant att ha bättre kunskap om vad det är som gör att dessa marker har en så
förhållandevis hygglig stam av rapphöns. Vi hoppas att framtida forskning kan ge bra svar på
frågan.


Figur 1. Antal rapphönspar respektive kullar på Öland och Gotland sammantaget där Gotland
ingår i uppgifterna för 2021
Figur 2. Antalet rapphönspar respektive kullar på Öland
Figur 3. Antalet rapphönspar respektive kullar på Kungliga klubbens marker på södra Öland.
Observera att skalan är en annan än i figur 1 och 2 samt att ytterligare ett år ingår.