Redovisning av 2020 års rapphönsenkät

Vi har fått 13 svar på årets rapphönsenkät och lämnar här en kortfattad redovisning. Totalt omfattar svaren 6530 ha vilket är ungefär lika stor areal som tidigare år. Några har kommit till och några har fallit ifrån vilket naturligtvis medför att resultaten inte är helt jämförbara. Resultaten visar en uppåtgående trend för rapphönsen även om det är långt kvar till situationen i ”fornstora dar”. I år ingick frågan om hur stora kullarna var, och några siffror från tidigare år som jämförelse saknas. 2020 var kullen i genomsnitt 8,4 fåglar. Om orsakerna till den svaga ökningen av rapphönsen kan vi bara spekulera men givetvis är det glädjande att trenden är positiv. När man studerar materialet och de frågor som beskriver biotoperna kan man notera att områden med en stor andel spannmålsodling har mera rapphöns än områden där vallodling dominerar. Likaså att områden med inslag av så kallade ”blommande fältkanter” och aktiv predatorjakt har mera rapphöns än områden där detta saknas. Detta är ingen ny kunskap och denna lilla enkät har inte heller sådana kvaliteter så att man säkert kan utläsa orsakerna till rapphönspopulationens storlek. Förhoppningsvis kommer framtida forskning att ge ytterligare kunskap. I figuren nedan visas utvecklingen de tre år vi genomfört enkäten.